Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen onze professionals meedenken over ons onderwijs maar dat we het ook mogelijk maken voor kinderen en ouders om hun steentje bij te dragen. Daarom heeft onze school ook een KindRaad waarin kinderen meedenken over allerlei zaken. De ouders die deel uit maken van de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de werkgroep verkeer en de werkgroep bibliotheek wordt gevraagd kritisch mee te denken over vraagstukken die passen bij het doel van de werkgroep. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de ouderparticipatie bij alle activiteiten die vanuit de school of ouders worden georganiseerd.

Ouders krijgen iedere maand het Nobel Nieuws via de mail. In deze brief staan allerlei zaken die op dat moment actueel zijn voor onze school. Ook worden ouders tussentijds geïnformeerd via de mail, parro of op papier over zaken die betrekking hebben op de groep van hun kind. Aan het begin van het schooljaar worden ouders in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de omgekeerde oudergesprekken. Daarnaast zijn er nog twee vaste contactmomenten in een schooljaar, in februari en in juni. Als de leerkracht of de ouder het nodig acht om tussentijds met de leerkracht te spreken is dit altijd mogelijk. Hiervoor zal een afspraak gemaakt worden. De parro app gebruiken we om u uit te nodigen voor bijeenkomsten of om via een veilige weg foto's te delen van wat de kinderen doen op school. 

Aansprakelijkheidsverzekering

Onze aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Er zijn twee belangrijke aspecten waarmee u rekening moet houden. 1. Allereerst is de school of het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en tijdens buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Voorbeeld: tijdens de gymles wordt een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. In dit geval is géén sprake van verwijtbaar handelen door de school en valt de schade niet onder onze aansprakelijkheidsverzekering. Er wordt geen schade vergoed. 2. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door de gedragingen van haar leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Ongevallenverzekering

De (collectieve) schoolongevallenverzekering is een aanvullende verzekering en heeft tot doel een uitkering te verlenen bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband voor de leerlingen en wel gedurende de tijd, dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. De ongevallendekking geldt voor leerlingen, bestuursleden, leerkrachten en overig personeel in dienstverband. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij overlijden of indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril, jas, fiets) valt niet onder de dekking.

Verlofaanvraag

Ouders kunnen hiervoor het daarvoor bestemde formulier invullen en indienen bij de directie. Het formulier is hier te vinden of te verkrijgen op school. Soms zijn ouders van leerlingen gescheiden. Als school zijn wij neutraal en kiezen uitdrukkelijk geen partij voor één van de ouders. Wij proberen geen onderscheid in de communicatie en informatievoorziening naar ouders te maken. Wij vinden het belangrijk dat beide ouders goed en volledig geïnformeerd zijn. De hoofdregel is dat ouders en verzorgenden elkaar informeren. Wij vinden het in het belang van het kind belangrijk dat ouders samen afspraken te maken over de communicatie met school en elkaar te informeren over schoolse zaken. Hierbij hoort ook de informatie betreffende de school, zoals de schoolgids, nieuwsbrieven en mededelingen. Wij nodigen ouders uit bij voorkeur samen aanwezig te zijn bij gesprekken over uw kind, zoals de rapportgesprekken. Wanneer dit in zwaarwegende omstandigheden onmogelijk is, kan (na overleg met de locatieleider) een afzonderlijk gesprek plaats vinden. Alleen bij akkoord van beide ouders is een eventuele nieuwe partner welkom bij het oudergesprek. De uitnodiging voor schoolactiviteiten (bijvoorbeeld een musical) waarbij ouders welkom zijn (twee volwassenen) geldt voor beide ouders. Wij verzoeken ook hierbij dat ouders hier samen afspraken over maken. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld als de veiligheid op school in het geding is) zal de school separate afspraken met gescheiden ouders maken. Indien één van de ouders separaat een activiteit met zijn of haar kind onder schooltijd wil ondernemen, dan is dat onder voorwaarden na schriftelijke toestemming van de schoolleiding mogelijk. Een harde eis is dat een dergelijke aanvraag pas behandeld wordt als de handtekeningen van beide ouders voor akkoord op het formulier vermeld staan. Soms zijn er situaties dat het ouders niet lukt om onderling goed te communiceren. In dat geval stelt de school zich in het kader van de neutraliteit passief op. Indien de toestemming en/of handtekening van één van de ouders ontbreekt, dan geeft de schoolleiding geen toestemming voor de aangevraagde activiteit. Ten slotte, indien medewerkers het vermoeden hebben dat het welbevinden van de kinderen op school door de scheiding en / of thuissituatie negatief beïnvloed wordt, dan is de schoolleiding verplicht hierover een melding te doen bij Veilig Thuis. 

Klachtenregeling

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keus vindt en dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt.

U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten gebruikt u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school. Ook indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een oplossing gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord.

Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een interne klachtenregeling opgesteld.  

Wat doet u als u een klacht heeft?

In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Bespreek de klacht of het bezwaar eerst met de groepsleerkracht.

2. Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of de schoolvertrouwenspersoon (zie onder A).

3. Komt u binnen de school niet verder met uw klacht of bezwaar, dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon (zie onder B).

3. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht of bezwaar, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het College van Bestuur van Stichting Elevantio, Markt 1, 4571 BG Axel of per mail naar info@elevantio.nl. Vanaf dat moment wordt er ook een dossier gevormd.

5. Mocht dat geen oplossing bieden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie (zie onder C) voor verdere afhandeling. Deze klachtindiening kunt u doen met of zonder de hulp van de externe vertrouwenspersoon.

6. Een klacht over de school kunt u tevens melden bij de Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl). 

A. Schoolvertrouwenspersoon

Onze school heeft een schoolvertrouwenspersoon. Op onze school is dat juf Ceciel. Zowel ouders als kinderen kunnen bij haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De schoolvertrouwenspersoon kan worden aangesproken op school op maandag t/m vrijdag of kan via email worden bereikt: cecielbonte@elevantio.nl

 

B. Externe vertrouwenspersoon

Het bestuur van Stichting Elevantio geeft ouders/verzorgers en medewerkers de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De externe vertrouwenspersonen zijn:
Chiara Middelhuis  06-30994769     c.middelhuis@mwago.nl 
Annette de Wit       06-51175227     a.dewit@mwago.nl
Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website mwago.nl/wie-zijn-wij/ of www.mwago.nl. Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van Stichting Elevantio, tel. 0114 347880.

 

C. Landelijke Klachtencommissie

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en/of verzorgers als medewerkers kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een email sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling en de procedure bij de LKC.