Spring naar hoofd-inhoud

Wij hebben het certificaat Welbevinden mogen ontvangen! Dat betekent dat we aantoonbaar op een goede manier werken aan het welbevinden van onze kinderen. Dit certificaat is een onderdeel van het vignet Gezonde School.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat kinderen het fijn hebben op school. Als dat zo is kun je je goed ontwikkelen en veel leren. Op Nobelhorst werken we met Kindbegrip voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8. Hiermee volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Hiermee bedoelen we eigenlijk dat we willen weten of uw kind lekker in zijn/haar vel zit. Daar horen een heleboel zaken bij, denk bijvoorbeeld aan: vriendjes hebben, een goed contact met de leerkracht, voor jezelf op kunnen komen, zelfvertrouwen hebben en meer. De leerkrachten moeten hiervoor een aantal vragenlijsten invullen, ook de kinderen zelf vullen hierover vragen in. De uitslag geeft de leerkracht een beeld van het welzijn van uw kind. Ook maken wij gebruik van Somatics. Een instrument dat ons inzicht geeft in de groepsvorming. Kinderen kunnen in dit digitale programma aangeven met wie ze wel of niet graag samenwerken of samen spelen. Als er zorgen om zijn zal dit ook terug te vinden zijn in de uitslag. Uiteraard zal ook hier, indien nodig, aandacht voor zijn in een oudergesprek.

Om in de klas met de kinderen te werken aan een goed verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de methode KWINK. Met behulp van KWINK leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Uw kind oefent hiermee zijn/ haar sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. Ook werken we met de werkwijze van Goed van Start. Zo werken we samen aan een positief groepsklimaat.

De vertrouwenspersoon voor de kinderen is juf Ceciel. De anti-pest coordinator van onze school is juf Els. 

De gouden weken zijn de eerste drie weken van het schooljaar waarin de groepsvorming plaats vindt. We gebruiken hiervoor de regels uit het boek “De Gouden Weken 2.0” en deze worden gedurende het hele schooljaar herhaald en opgefrist.

1. We geven meer complimenten dan negatieve kritiek

2. We gebruiken coöperatieve werkvormen (samenwerken)

3. We kennen onze leerlingen: naam, gezinssituatie, hobby’s, talenten, etc.

4. We laten onze leerlingen ons kennen

5. We doen iedere dag een groepsvormende activiteit

6. We maken samen groepsregels: hoe willen we dit jaar dat we in de groep met elkaar omgaan?

7. We geven complimenten klassikaal en bestraffen een-op-een

8. We geven ouders de gelegenheid om aan het begin van het jaar persoonlijk contact met ons te hebben

9. We bespreken regelmatig het doel van schoolregels en klassenregels

10. We zorgen voor een goede overdracht naar nieuwe collega’s